Y Llwybr

 

Mae’r opsiwn lliniaru a ffefrir ac sy’n cael ei ddatblygu yn cynnwys tynnu’r darn presennol o’r llinell uwch ben a rhoi cebl tanddaear yn ei le. Ar ôl cynnal astudiaethau peirianyddol ac amgylcheddol i ymchwilio i wahanol ffyrdd o groesi aber afon Dwyryd, daeth ein tîm i’r casgliad mai twnnel tanddaear dwfn yw’r dewis gorau.

Croesawyd yr opsiwn hwn gan randdeiliaid lleol a’r gymuned yn ystod digwyddiadau cyhoeddus yn haf 2016 ac, yn awr, bydd y prosiect yn cynnwys cael gwared â 3km o linell uwch ben a deg peilon rhwng compownd pennau selio presennol y Garth yn y gorllewin a Chilfor yn y dwyrain.

Bydd angen compownd pennau selio ym mhen dwyreiniol y coridor llwybr tanddaear. Mae angen y rhain pan fydd darn o gebl tanddaear yn cysylltu â llinell uwch ben. Bydd angen adeilad pen twnnel ar y naill ochr a’r llall i dwnnel y cebl hefyd.

Ein nod yw dewis eu lleoliadau yn ofalus er mwyn lleihau effaith weledol y seilwaith trydan. Yma eto, rydym yn cydweithio â’n grŵp o randdeiliaid technegol i ganfod y lleoedd gorau.

Rydym hefyd yn ystyried effaith bosibl cynlluniau cynhyrchu trydan newydd yn yr ardal, yn cynnwys atomfa newydd y bwriedir ei chodi ar Ynys Môn erbyn 2024, ar y rhan hon o’r llinell. Bydd angen codi llinell drawsyrru newydd ar draws Ynys Môn o’r atomfa newydd, ac uwchraddio’r cylchedau rhwng Pentir a Thrawsfynydd. Mae’r cylchedau hyn yn cynnwys y darn o’r llinell yr ystyrir ei danddaearu fel rhan o’r prosiect Darpariaeth Effaith Weledol. Mae astudiaethau ar y gweill i benderfynu pa waith y bydd angen ei wneud i ddarparu ar gyfer y cynlluniau cynhyrchu newydd.

Ar hyn o bryd, rydym yn bwriadu parhau â’r gwaith cyn-adeiladu, yr arolygon amgylcheddol a’r gwaith cynllunio ar gyfer y prosiect tanddaearu, ond cydamseru’r gwaith adeiladu gyda’r prosiect i gysylltu’r atomfa er mwyn sicrhau ateb effeithlon a darbodus a lleihau’r effeithiau ar y gymuned leol a’r amgylchedd.

Os hoffech wybod rhagor am hyn, ebostiwch visualimpact@nationalgrid.com.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld map o’r llinell drawsyrru bresennol a’n hardaloedd chwilio presennol am lwybr y twnnel, a lleoliadau posibl yr adeiladau pen twnnel a’r compownd pennau selio.

Larlwythwch y map yma