Pumed Adroddiad Blynyddol Prosiect VIP


Mae’r Adroddiad Blynyddol diweddaraf ar Ddarpariaeth Effaith Weledol (VIP) ar gael i’w lawrlwytho

Trwy barhau i weithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol dros y 12 mis diwethaf, rydym yn parhau i fod yn hyderus o gyflawni ein nod i sicrhau buddion sylweddol i rai o’r tirweddau mwyaf gwerthfawr ledled Cymru a Lloegr. Mae cynlluniau i ddisodli rhannau o’r llinell drosglwyddo trydan uwchben bresennol gyda dewisiadau amgen tanddaearol yn parhau i fod yn weithredol ym Mharciau Cenedlaethol Peak District a Eryri. Mae gwaith yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dorset bellach ar y gweill, ac mae prosiect newydd yn dechrau yn y North Wessex Downs.

Mae’r prosiect VIP yn cael ei yrru gan ymgysylltu â rhanddeiliaid sydd â gwybodaeth arbenigol ac sy’n wirioneddol ofalu am ddyfodol ein tirweddau. Mae llwyddiant parhaus y prosiect yn dyst i’r hyn y gellir ei gyflawni pan fydd ystod amrywiol o sefydliadau’n gweithio gyda’i gilydd.

Mae’r adroddiad yn dogfennu cynnydd y prosiect VIP rhwng Mehefin 2018 a Mai 2019, gan gynnwys gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid a diweddariadau ar y prosiectau sydd wedi’u blaenoriaethu. Cynhwysir hefyd wybodaeth am y Fenter Gwella Tirwedd (LEI) a’r gwelliannau y mae’n eu gwneud yn bosibl ochr yn ochr â’r gwaith tanddaearu cebl ehangach.

Gallwch lawrlwytho copi o’r adroddiad yn Saesneg yma, ac yn Gymraeg yma.

Gobeithio y byddwch chi’n mwynhau darllen ein Hadroddiad Blynyddol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi cyn e-bostio tîm cysylltiadau cymunedol y prosiect visualimpact@nationalgrid.com.