Llinell Amser y Prosiect

Beth a wnaed hyd yma yn Eryri, beth sydd ar y gweill a beth fydd yn digwydd os bydd y prosiect yn mynd ymlaen.

Hydref 2014

Nodwyd bod llinellau uwch ben sy’n croesi aber afon Dwyryd ger Porthmadog ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn cael effaith sylweddol ar y dirwedd a’r golygfeydd.

Gaeaf 2014 – Hydref 2015

Gwnaeth National Grid ac ymgynghorwyr tirwedd annibynnol ragor o waith technegol ac ystyried cyfraniadau manwl rhanddeiliaid lleol yng Ngwynedd a’r Parc Cenedlaethol. O ganlyniad i hyn, cafodd y darn hwn o’r llinell drawsyrru ei flaenoriaethu ym mis Medi 2015 fel un o bedwar trwy Gymru a Lloegr i symud ymlaen â nhw.

Gwanyn 2015

Sefydlwyd Grŵp Cyfeirio ar gyfer Rhanddeiliaid gan National Grid a phartneriaid lleol. Mae’r sefydliadau isod yn dod i’r cyfarfodydd technegol hyn yn rheolaidd:

  • Cadw
  • Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd
  • Cyngor Gwynedd
  • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • Cyfoeth Naturiol Cymru
  • Network Rail
  • Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Gaeaf 2015 – Haf 2016

Cynhaliodd National Grid arolygon o amgylchedd, trafnidiaeth ac ecoleg ardal y llinell, y tu mewn a’r tu allan i ffin y Parc Cenedlaethol, gan drafod gyda rhanddeiliaid technegol ac aelodau o’r gymuned leol.

Hydref – Gaeaf 2016

Bu Grŵp Cynghori ar gyfer Rhanddeiliaid y prosiect VIP yn ystyried canlyniadau’r arolygon amgylcheddol a pheirianyddol, ymateb y rhanddeiliaid a’r dewisiadau yr oedd National Grid yn eu ffafrio. Argymhellodd y Grŵp y dylai’r prosiect symud ymlaen i wneud rhagor o waith datblygu a fydd yn cyfrannu at baratoi cais cynllunio.

Haf 2017

Cynhelir arolygon geotechnegol trwy gydol Haf 2017.

Os bydd y prosiect yn Eryri’n symud ymlaen i’r cam nesaf, byddwn yn ymgynghori’n ffurfiol â rhanddeiliaid cyn ceisio sicrhau’r caniatadau cynllunio angenrheidiol a chydsyniadau eraill.

2021 – 2024

Ar ôl cael caniatâd, yn hytrach na dechrau gweithio ar y prosiect yn syth, cytunwyd y dylem gydamseru’r gwaith adeiladu ar brosiect VIP Eryri â’r gwaith ar brosiect Cysylltiad Gogledd Cymru National Grid – sef creu cysylltiad newydd ar gyfer atomfa arfaethedig Wylfa Newydd ar Ynys Môn. Y bwriad ar hyn o bryd yw dechrau ar raglen adeiladu’r Wylfa yn 2020 (heb ei gadarnhau eto) ac felly mae’n debygol y byddai’r gwaith adeiladu yn dechrau bryd hynny.

Grŵp Cynghori VIP ar gyfer Rhanddeiliaid a’r Grŵp Cyfeirio ar gyfer Rhanddeiliaid Eryri a benderfynodd gydamseru’r ddau brosiect gan y bydd hynny’n lleihau effaith y gwaith adeiladu ar y gymuned a’r amgylchedd – fel arall, roedd posibilrwydd cryf y byddai gwaith Cysylltiad Gogledd Cymru yn dechrau yn yr ardal fel yr oedd gwaith VIP yn dod i ben. O’i wneud fel hyn, gall y gwaith adeiladu gymryd llai o amser. Bydd cydamseru gwaith adeiladu’r ddau brosiect yn rhoi mwy o sicrwydd faint o geblau fydd yn angenrheidiol gan y bydd angen cario mwy o drydan.

Yn ôl y rhaglen ddangosol bresennol, os bydd yr holl drafodaethau a’r ceisiadau angenrheidiol am gymeradwyaeth a chaniatâd yn llwyddiannus, bydd y gwaith ar y safle yn dechrau yng ngwanwyn 2021 a bydd yn cymryd rhyw dair blynedd i’w gwblhau.