Diweddariad Haf 2016

overhead line scoping

Ym mis Medi 2016, bydd Grŵp Cynghori ar gyfer Rhanddeiliaid y prosiect VIP yn adolygu canlyniadau’r arolygon amgylcheddol a pheirianyddol, yr adborth gan randdeiliaid a’r opsiynau sydd orau gan y Grid Cenedlaethol.

Bydd y Grŵp yn argymell a ddylai’r prosiect symud ymlaen drwy adolygu’r wybodaeth yma a chynnydd y prosiect yn defnyddio egwyddorion arweiniol y polisi VIP.

Rydyn ni bellach yn ystyried ymarferoldeb y prosiect a’r llwybrau posib ar gyfer tanddaearu’r gwifrau.

Mae’r gwaith hwn yn cynnwys cyflawni arolygon amgylcheddol a pheirianyddol ac edrych yn fwy manwl ar ardaloedd sy’n amgylcheddol ac archaeolegol sensitif, ac unrhyw heriau technegol posib. Bydd hyn yn gadael i ni asesu effeithiau ein cynlluniau ar yr amgylchedd i sicrhau y rheolir hwynt yn ofalus.

Rydyn ni hefyd wrthi’n siarad â thirfeddianwyr a deiliaid unigol sydd â buddiannau tir y bydd ein cynlluniau llwybro drafft yn effeithio arnynt. Bydd hyn er mwyn rhoi gwybodaeth iddynt am y math o arolygon sy’n rhaid i ni eu cyflawni a hefyd i wneud trefniadau i gael mynd ar eu tir i wneud y gwaith hwn.

Mae’r sgyrsiau hyn yn bwysig iawn wrth i ni ddechrau culhau’r opsiynau o ran yr union lwybr y bydd y cebl tanddaearol yn ei gymryd. Gall tirfeddianwyr rannu manylion gyda ni am faterion defnydd tir penodol i’n helpu i benderfynu ar ddyluniad ein llwybr drafft.

Byddwn yn parhau i weithio’n agos ag awdurdodau lleol ac ystod eang o grwpiau arbenigol, er mwyn defnyddio eu gwybodaeth a’u harbenigedd i helpu i lunio ein cynigion.

Os bydd y prosiect yn symud ymlaen, dros yr haf 2017 byddwn yn ymgynghori’n ffurfiol â rhanddeiliaid cyn gwneud cais am y caniatadau cynllunio angenrheidiol a chaniatadau eraill.

Os ydych am i ni eich diweddaru wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen, gallwch ymuno â’n rhestr lythyru.