Y Llwybr

 

Mae’r opsiwn a ffafriwyd ac sy’n cael ei ddatblygu ar gyfer gwella’r amgylchedd yn cynnwys tynnu darn presennol o’r llinell uwchben i lawr a rhoi cebl tanddaear yn ei le. Ar ôl cynnal astudiaethau peirianyddol ac amgylcheddol i ymchwilio i wahanol opsiynau ar gyfer croesi aber afon Dwyryd, daeth ein tîm i’r casgliad mai twnnel tanddaear yw’r dull gorau.

Cafodd y penderfyniad i gael gwared â 3km o’r llinell uwchben a deg peilon rhwng compownd pennau selio presennol y Garth yn y gorllewin a Chilfor yn y dwyrain ei groesawu gan randdeiliaid lleol a’r gymuned yn ystod digwyddiadau cyhoeddus yn haf 2016 a gaeaf 2018.

Ym mhen dwyreiniol y twnnel, caiff yr adeilad pen twnnel ei gyfuno â’r compownd pennau selio trwy ddylunio gofalus er mwyn lleihau’r effaith. Mae angen compowndiau pennau selio pan fydd darn o gebl tanddaear yn cysylltu â llinell uwchben. Byddai angen adeilad pen twnnel hefyd ym mhen gorllewinol y twnnel.

Ein nod yw dewis eu lleoliadau yn ofalus er mwyn lleihau effaith weledol y seilwaith trydan. Yma eto, rydym yn cydweithio â’n grŵp o randdeiliaid technegol i ganfod y lleoedd gorau.

Mae’r ymateb a gawsom i ddigwyddiadau ymgynghori cyhoeddus ddiwedd 2018 wedi rhoi syniadau i ni ar gyfer dyluniad yr adeiladau pen twnnel a’r mathau o ddefnyddiau a fyddai’n addas. Roedd y rhan fwyaf o bell ffordd o bobl yr ardal yn ffafrio dyluniad sy’n gweddu â dyluniad adeiladau eraill yn yr ardal.

Mae bob amser yn bwysig i ni ystyried effaith bosibl cynlluniau newydd eraill arfaethedig i gynhyrchu trydan yn yr ardal. Hyd at Ionawr 2019, roedd hynny’n cynnwys cynllun i ddatblygu atomfa Wylfa Newydd ar Ynys Môn.

Tua dechrau 2019, cyhoeddodd Pŵer Niwclear Horizon eu penderfyniad i atal eu prosiectau niwclear yn y Deyrnas Unedig, yn cynnwys eu hatomfa arfaethedig ar Ynys Môn. Roedd hyn yn golygu na fyddai angen cysylltiad newydd National Grid â Wylfa Newydd.

Mae National Grid wedi dweud erioed y byddai’r prosiect VIP yn Eryri yn cael ei weithredu naill ai ochr yn ochr â phrosiect Horizon neu ar ei ben ei hunan. Mae hynny’n dal yn wir ac mae tîm y prosiect VIP yn Eryri yn dal i weithio gyda’r nod o gyflwyno cais cynllunio eleni a dechrau ar y gwaith adeiladu yn 2021.

Os hoffech wybod rhagor am hyn, ebostiwch visualimpact@nationalgrid.com.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld map o’r llinell drawsyrru bresennol a’n hardaloedd chwilio presennol am lwybr y twnnel, a lleoliadau posibl yr adeiladau pen twnnel a’r compownd pennau selio.

Larlwythwch y map yma