POLISI DARPARIAETH EFFAITH WELEDOL (VIP)

Mae dogfen bolisi’r VIP yn nodi sut y bwriadwn leihau effaith weledol llinellau trawsyrru trydan presennol mewn Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) a Pharciau Cenedlaethol.

Visual Impact Provision Policy

Rydym yn ymroi i ddefnyddio’r Ddarpariaeth Effaith Weledol mewn ffordd gydweithredol a thryloyw.

Mae’n nodi’n fanwl sut yr ydym yn mynd ati i gyflawni ein hamcanion, yn cynnwys pennu set o egwyddorion arweiniol, creu Grŵp Cynghori ar gyfer Rhanddeiliaid sy’n cynnwys rhanddeiliaid o gyrff cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr, a ffyrdd o gynnwys rhanddeiliaid eraill.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r fersiwn ddiweddaraf (yn Saesneg).

Diweddarwyd polisi’r VIP yn 2017 ar ôl ymgynghori â’r cyrff sy’n aelodau o’r Grŵp Cynghori ar gyfer Rhanddeiliaid, aelodau’r Grŵp Cyfeirio ar gyfer Rhanddeiliaid ym mhob un o’r ardaloedd a flaenoriaethwyd, rhanddeiliaid ehangach, a chynrychiolwyr o’r Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a’r Parciau Cenedlaethol cymwys. Rhoddwyd yr ymgynghoriad ar brif wefan y prosiect VIP hefyd.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y broses o adolygu’r polisi (yn Saesneg).