GORCHYMYN PRYNU GORFODOL 2020

Mae Prosiect Darpariaeth Effeithiau Gweledol Eryri yn bwriadu tynnu tua 3.5 cilometr o’r llinell drydan bresennol a’r peilonau sydd ar hyd Aber Dwyryd rhwng ein compownd presennol yn Garth, Minffordd, hyd at ddarn o dir i’r gogledd o Gilfor.

Mae tynnu’r llinell uwchben yn gyfle gwych i warchod a gwella harddwch naturiol a threftadaeth amgylcheddol rhan bwysig o dirwedd gwerthfawr Parc Cenedlaethol Eryri.

Bydd y gwaith hwn yn defnyddio darpariaeth cyllid sydd ar gael gan Ofgem i leihau effeithiau gweledol seilwaith sydd eisoes yn bodoli mewn ardaloedd dynodedig ledled y wlad. Mae’r arian yma ar gael gan Ofgem mewn ymateb i geisiadau gan randdeiliaid ac adborth gan y cyhoedd i dynnu’r llinellau trydan uwchben presennol o ardaloedd sy’n cael eu gwerthfawrogi fel Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Yn dilyn gwerthusiad manwl, nododd panel annibynnol sy’n cynnwys 15 o grwpiau rhanddeiliaid bedwar lleoliad lle’r oeddent yn credu y byddai tynnu’r llinellau uwchben o fudd i’r dirwedd. Mae’r rhan 3.5 cilometr hon o’r llinell uwchben yn un o’r pedwar lleoliad sy’n cael eu blaenoriaethu.

Mae rhanddeiliaid wedi cytuno mai’r ffordd orau o wella’r golygfeydd yn y rhan yma o Eryri yw adeiladu twnnel yn ddwfn dan Aber Dwyryd ar gyfer cyfres newydd o geblau trydan, ac ar ôl gorffen hynny, tynnu’r rhan o’r llinell uwchben sydd eisoes yn bodoli.

Er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cwblhau’r gwaith yn yr amser sy’n ofynnol o dan y cynllun, rydym angen caffael y tir a’r hawliau angenrheidiol i adeiladu’r twnnel newydd a’r seilwaith cysylltiedig. Hefyd, rydym angen gwneud yn siŵr bod gennym yr holl dir a’r hawliau sydd eu hangen arnom i dynnu’r llinell bresennol.

Fel rhan o’r gwaith hwn, fe wnaethom orchymyn prynu gorfodol (y Gorchymyn) ar 15 Mehefin 2020.

Fe welwch isod nifer o ddogfennau sy’n gysylltiedig â’r Gorchymyn. Cysylltwyd yn uniongyrchol â’r rheini sydd â buddiannau tir yn ardal y prosiect. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r tîm.

Snowdonia VIP Compulsory Purchase Order 2020 – Order and Schedule – June 2020

Snowdonia VIP Compulsory Purchase Order 2020 – Order Maps – June 2020

Snowdonia VIP – Compulsory Purchase Order 2020 Statement of Reasons – June 2020

National Grid – How we intend to reduce the visual impact of existing electricity transmission lines in National Parks