Dewch i ddweud eich dweud am brosiect arloesol i symud peilonau

 

  • Mae pobl leol yn cael eu gwahodd i roi eu barn am gynigion i gael gwared â llinell trawsyrru trydan uwchben 3km o hyd a 10 peilon a darparu cysylltiad tanddaearol yn ei lle o dan Aber Afon Dwyryd
  • Mae ymgynghori yn garreg filltir bwysig yn y prosiect hwn, sef y cyntaf o’i fath yng Nghymru.
  • Bydd yr ymgynghoriad ar agor: O ddydd Iau 15 Tachwedd 2018 tan ddydd Iau 20 Rhagfyr 2018, gyda digwyddiadau’n cael eu cynnal ym Mhenrhyndeudraeth a Thalsarnau.

Mae pobl leol ym Mhenrhyndeudraeth a’r trefi a phentrefi cyfagos yn cael eu gwahodd i roi eu barn mewn cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori cyhoeddus, ac i gael gwybod rhagor am y cynlluniau i ddisodli’r seilwaith trawsyrru trydan presennol ar draws Aber Afon Dwyryd â seilwaith tanddaearol.

Byddai’r cynlluniau, sy’n cael eu cynnig gan y Grid Cenedlaethol fel rhan o’i brosiect Darpariaeth ar gyfer yr Effaith Weledol (VIP)*, yn golygu y byddai oddeutu 3km o’r llinell trawsyrru trydan uwchben o Garth i Gilfor yn cael ei roi mewn twnnel yn ddwfn o dan yr aber, gan gael gwared â deg peilon yn barhaol o’r dirwedd.

Ers i’r prosiect gychwyn yn 2015, mae’r Grid Cenedlaethol wedi bod yn cydweithio gyda rhanddeiliaid lleol i ddatblygu’i gynigion. Mae’r rhain yn cynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Gwynedd, Cadw, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r cynghorau tref a chymuned o gwmpas yr aber.

Yn y digwyddiadau, bydd pobl leol yn gallu cael gafael ar y ffeithiau am y prosiect a rhannu’u barn.  Bydd aelodau tîm prosiect y Grid Cenedlaethol wrth law hefyd i ateb unrhyw gwestiynau am y cynlluniau.

Mae’r digwyddiadau’n cael eu cynnal ar y dyddiadau a ganlyn:

  • Dydd Iau 15 Tachwedd 2018 2pm – 8pm Swyddfeydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth LL48 6LF
  • Dydd Sadwrn 17 Tachwedd 2018 10am – 4pm Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth , LL48 6LR
  • Dydd Sadwrn 24 Tachwedd 2018 10am – 4pm Neuadd y Pentref Talsarnau, LL47 6TA

Gofynnir i bobl roi adborth erbyn 20 Rhagfyr  2018 drwy lenwi ffurflen yn y digwyddiadau, gofyn am ffurflen drwy ffonio 0800 019 1898, neu drwy anfon e-bost at visualimpact@nationalgrid.com.

Dywedodd Chris Baines, cadeirydd Grŵp Cynghori Rhanddeiliaid cenedlaethol ac annibynnol y prosiect VIP: “Dyma garreg filltir bwysig arall i’r prosiect.  Nid dim ond y prosiect cyntaf o’i fath yng Nghymru ydy’r prosiect VIP, mae hefyd yn un o’r rhai cyntaf yn y byd.

“Cafodd Eryri ei dewis i ddechrau oherwydd arwyddocâd y dirwedd yn genedlaethol, a nodweddion ysblennydd aber hyfryd afon Dwyryd yn benodol. Rydym yn edrych ymlaen at wneud cyfraniad cadarnhaol at wella tirwedd y Parc Cenedlaethol.”

Ychwanegodd Eloise Frank, rheolwr y prosiect VIP (yn y Gogledd): “Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle gwych i drigolion ddod i ddysgu rhagor am y prosiect a chael dweud eu dweud.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu’r gymuned i’r digwyddiadau a rhannu’n cynlluniau â nhw, cyn i ni gyflwyno ein cais cynllunio yn gynnar yn 2019.”