PROSIECT VIP DORSET YN CAEL CANIATÂD CYNLLUNIO

Mae cynlluniau i gael gwared â 22 o beilonau a rhoi ceblau tanddaear yn lle darn 8.8km o linell trawsyrru trydan uwchben ger Winterbourne Abbas, Martinstown a Friar Waddon yn AHNE Dorset wedi cael sêl bendith yr awdurdod cynllunio lleol, gydag amodau, ac ar yr amod y rhoddir ymgymeriad unochrog.

Cynlluniau ar gyfer y prosiect VIP yn Dorset wedi cael caniatâd Cyngor Dosbarth Gorllewin Dorset

Dorset yw’r cyntaf o bedwar prosiect VIP National Grid i gyrraedd y garreg filltir hon a disgwylir i gynlluniau ar gyfer prosiectau ym Mharciau Cenedlaethol y New Forest, y Peak District ac Eryri gael eu cyflwyno i’r awdurdodau eu hystyried yn nes ymlaen eleni.

Sicrhau caniatâd cynllunio yw’r cam nesaf yn y daith ar gyfer prosiect VIP Dorset er mwyn gwella’r dirwedd drawiadol er budd y llu o bobl leol ac ymwelwyr sy’n ei mwynhau.
Cytunodd pwyllgor cynllunio Cyngor Dosbarth Gorllewin Dorset (WDDC) ar y penderfyniad ar 21 Mehefin, ar ôl i swyddogion cynllunio’r awdurdod argymell caniatáu yn gynharach yn y mis.

Cyflwynwyd y cynlluniau gan National Grid ym mis Ionawr ar ôl ymgynghori’n helaeth â rhanddeiliaid lleol, yn cynnwys Partneriaeth AHNE Dorset, Cyngor Sir Dorset, Natural England, Historic England, cynrychiolwyr o’r cynghorau plwyf cyfagos ac aelodau o’r gymuned leol mewn digwyddiadau cyhoeddus.

Dywedodd rheolwr prosiect arweiniol prosiect VIP y National Grid, Jeremy Lee: “Mae sicrhau caniatâd cynllunio’n gam pwysig tuag at wireddu ein cynlluniau i warchod a gwella’r dirwedd bwysig hon sy’n AHNE. Yn awr, byddwn yn ymgeisio am ganiatadau eraill angenrheidiol cyn dechrau ar y gwaith ac mae gennym lawer o waith ymchwilio archaeolegol i’w wneud cyn diwedd y flwyddyn, gan gydweithio’n agos ag archaeolegydd sirol Dorset a Historic England. Ar ôl gorffen hyn, rydym yn gobeithio dechrau gweithio o ddifrif ar y safle yn gynnar y flwyddyn nesaf.

“Hoffwn ddiolch i’n criw ymroddedig o randdeiliaid lleol sydd wedi gweithio’n galed i symud ymlaen â’r prosiect. Diolch i’w hymroddiad nhw i wella’r dirwedd ar gyfer yr oesoedd a ddêl yr ydym wedi cyrraedd y garreg filltir ddiweddaraf hon.”

Dywedodd Tom Munro, rheolwr Partneriaeth AHNE Dorset: “Mae’r rhan hon o’r South Dorset Ridgeway yn un o’r tirweddau hanesyddol pwysicaf, gyda miloedd o gofebau o’r Oes Neolithig, yr Oes Efydd a’r Oes Haearn. Bydd y prosiect hwn yn helpu i warchod amgylchoedd y cofebau hyn ac yn cael gwared â rhywbeth sy’n cael cryn effaith ar y dirwedd. Mae’n dangos ymrwymiad mawr gan National Grid i’r dirwedd yn Dorset. Rydym wrth ein bodd ei fod wedi’i ganiatáu ac edrychwn ymlaen at helpu’r tîm i wneud gwaith fydd yn gwneud lles hirdymor i’r Ardal hon o Harddwch Naturiol Eithriadol sydd o bwysigrwydd cenedlaethol.”