BETH YW’R DDARPARIAETH EFFAITH WELEDOL (VIP)?

Mae ein prosiect Darpariaeth Effaith Weledol yn defnyddio lwfans o £500m gan Ofgem ledled Prydain i wneud gwaith a fydd yn helpu i leihau effaith llinellau trawsyrru trydan sydd eisoes yn eu lle mewn AHNEoedd a Pharciau Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr.

Y dasg bwysicaf i ni yw defnyddio’r lwfans hwn i wneud y gwelliannau mwyaf posibl i’r dirwedd yng Nghymru a Lloegr, gan osgoi effeithiau amgylcheddol annerbyniol. Er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud hyn yn iawn, gan sicrhau’r manteision mwyaf posibl o’r prosiect Darpariaeth Effaith Weledol, mae National Grid yn cydweithio’n agos â rhanddeiliaid.

Sefydlwyd grŵp o’r enw y Grŵp Cynghori ar gyfer Rhanddeiliaid gan National Grid. Mae’n cynnwys sefydliadau sy’n ymroi i warchod y dirwedd a chefn gwlad ledled Cymru a Lloegr. Mae’r grŵp yn helpu National Grid i wneud penderfyniadau, ac fe wneir y rhain yn unol â’r egwyddorion arweiniol a nodir yn nogfen bolisi’r Ddarpariaeth Effaith Weledol. Trwy weithio fel hyn, ein nod yw sicrhau tegwch a chydbwysedd wrth benderfynu pa brosiectau i’w dewis.

Os hoffech ragor o fanylion am y prosiect, gallwch ebostio ein tîm visualimpact@nationalgrid.com